Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze 
website www.modelsandmore.nl. Door deze website te bezoeken 
en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, 
verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze 
website worden ontleend. Hoewel Models & More zorgvuldigheid 
in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website 
en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van 
de geboden informatie. Models & More garandeert evenmin dat de 
website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Models & More
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, 
actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van 
deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Models & More links naar websites van derden weergeeft, 
betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten 
of diensten door hen worden aanbevolen. Models & More aanvaardt 
geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt 
verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke 
links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door 
Models & More niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, 
actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Models & More behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten 
en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website 
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, 
foto's en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website 
over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, 
te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Models & More of de rechtmatige toestemming van 
de rechthebbende.


Wijzigingen

Models & More behoudt zich het recht voor de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, 
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze 
website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze 
disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.